همانطور که مستحضرید، فیلسوف به معنای دوستدار حکمت است. با این تعریف دوستدار حکمت هستم ولی صد البته بی سواد. در نتیجه فیلسوفی اُمی هستم که دانشجو ام و علاقه‌مند به چیزهایی که مینویسم، فعلا شریف برق میخوانم تا ببینیم در آینده چه بشود.